Rozbor pitné vody pocházející z nádrže Vír - výsledky monitoringu

Zdrojem povrchové vody (nejen pro město Brno) je údolní přehradní nádrž Vír I, která se nachází na řece Svratce. Tato nádrž má vyhlášena pásma hygienické ochrany již od roku 1964 a platí zde mimo jiné zákaz koupání a rybolovu. Surová voda je málo mineralizovaná a měkká, s poměrně nízkým obsahem organických látek přírodního původu. Toxické stopové kovy a organické látky nebyly nalezeny v koncentracích významných z hygienického hlediska. Několikastupňová technologie úpravy vody na ÚV Švařec je tvořena stupni

a) předoxidace surové vody ozonem

b) dávkování koagulantu síranu hlinitého s následnou koagulací a flokulací

c) následnou separací vzniklých vloček kalu na pískových rychlofiltrech.

Dezinfekce upravené vody pak probíhá ozonizací s následnou filtrací přes druhý separační stupeň – filtry z granulovaného aktivního uhlí. Z důvodu, že ozonizace nevytváří ve vodě hygienické reziduum je upravená voda zabezpečena oxidem chloričitým v kombinaci s plynným chlorem. Před nátokem do akumulačních
nádrží je upraveno pH upravené vody pomocí vápenné vody a poté míří do výstupní akumulace, odkud je upravená voda Vírským oblastním vodovodem dopravována do spotřebišť.

Monitoring proběhl v letech 2020 a 2021 a prokázal, že surová voda z vodní nádrže Vír obsahuje vyšší množství znečištění mikropolutanty než zdroje podzemní vody v Březové nad Svitavou. V rámci dlouhodobé monitorovací kampaně bylo v přítoku na úpravnu vody Švařec nalezeno 8 látek z kategorie farmaceutických látek (Caffeine, Carbamazepine, Diclofenac, Gabapentin, Hydrochlorothiazide, Iomeprol, Sotalol, Sulfamethoxazole, Tramatiol) a 9 látek z kategorie pesticidů (chloridazon-desfenyl chloridazon-methyl d metazachlor ESA metazachlor OA metolachlor ESA 1,2,4-Triazol terbuthylazin terbuthylazin-deseth pethoxamid). Hormonální léčiva nebyla na lokalitě nalezena nad mezí kvantifikace.

Z hlediska spotřebitele pitné vody je rozhodující kvalita na výstupu úpravny vody Švařec. Technologie dokázala v rámci sledovaného znečištění úplně odstranit 7 z 8 látek v kategorií léčiva a narkotika (zůstal zbytek caffeinu) a 7 z 9 pesticidních látek (zůstal 0,01 z 0,10 mikrogramů na litr metazachloru ESA  a všechen 1,2,4-Triazol).  
V upravené vodě tak zůstaly 3 látky ze seznamu sledovaných, a to léčivo kofein a pesticidy metazachlor ESA (metabolit herbicidu metazachlor) a 1,2,4 triazol (relevantní metabolit azolových pesticidů s fungicidními účinky). Koncentrace nalezených pesticidů však splňují normu pro pitnou vodu (vyhláška č. 252/2004 Sb, stanovuje pro jednotlivé látky pesticidů a jejich relevantních metabolitů limit 0,1 µg/l, v souhrnu pak tyto látky nemohou překročit koncentraci 0,5 µg/l. Limity pro nerelevantní metabolity jsou stanovovány individuálně.).

Průměrné počty mikroplastů o velikosti 20 - 5 000 µm se v surové vodě pohybují v počtech jednotek částic na litr (průměr 8 částic na 1 litr) a z materiálového hlediska se jedná zejména o částice PP, PE, PS popřípadě PMMA, PUR a PET. Procesem úpravy vody došlo k úplnému odstranění těchto mikročástic.

Zdroj: Závěrečná zpráva projektu Za lepší a zdravější vodu v Brně 2021

https://paro.damenavas.cz/za-zdravejsi-a-lepsi-vodu-v-brne-vysledky/